ΕΠΣΑ : Η προκήρυξη 2022-23 για τους Προπονητές

Η Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Αχαίας περιόδου 2022-23 αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου των
προπονητών και των βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).
Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την
άσκηση των καθηκόντων του. Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό, εκδίδεται με
δαπάνη του προπονητή και θα τον ακολουθεί σε όσες ομάδες και αν εργαστεί για μία
αγωνιστική περίοδο.
Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο
πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν.
Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.
Τα σωματεία της Α’ Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλάβουν Προπονητή ο
οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον
Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B (και
άνω) και ταυτότητας UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλος του Συνδέσμου
Προπονητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχει Δελτίο Πιστοποίησης
Προπονητή το οποίο θα εκδίδει η ΕΠΣA.

Τα σωματεία της Β’ και Γ’ Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλάβουν Προπονητή
ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον
Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA C
(και άνω) και ταυτότητας UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλος του Συνδέσμου
Προπονητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχει Δελτίο Πιστοποίησης
Προπονητή το οποίο θα εκδίδει η ΕΠΣA.

Οι βοηθοί προπονητών, οι προπονητές φυσικής κατάστασης και οι προπονητές
τερματοφυλάκων των σωματείων της Α’ , Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα πρέπει
υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών
Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω) και ταυτότητας
UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου
Αχαΐας ή άλλου Συνδέσμου και θα κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή το οποίο θα
εκδίδει η ΕΠΣA.
Οι προπονητές των σωματείων που δηλώνουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα Υποδομών,
θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό
Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω)
και ταυτότητας UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών
Ποδοσφαίρου Αχαΐας ή άλλου Συνδέσμου και θα κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης
Προπονητή το οποίο θα εκδίδει η ΕΠΣA.
Τα δικαιολογητικά και το παράβολο για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή
το οποίο εκδίδει η ΕΠΣA για τους προπονητές, βοηθούς προπονητών, προπονητές
φυσικής κατάστασης και τερματοφυλάκων θα κατατεθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 10 ημέρες πριν
την έναρξη των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.
Σε περίπτωση αντικατάστασης διπλωματούχου πιστοποιημένου προπονητή από
σωματείο της Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας απαιτείται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες η
προσκόμιση στην Ε.Π.Σ.Α. των απαραίτητων δικαιολογητικών πιστοποίησης του νέου
προπονητή, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζονται οι ποινές που αναφέρονται
στον Κ.Α.Π. και στην Προκήρυξη πρωταθλημάτων 2022-2023.
Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται
στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν
του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με
άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής
περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη
από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής
αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου με άλλη ιδιότητα. (Κανονισμός
Προπονητών Ε.Π.Ο.)

Μόνο ο προπονητής, ο κάτοχος του αντίστοιχου της κατηγορίας του σωματείου διπλώματος, και ο
βοηθός αυτού , φέροντες αμφότεροι τα εκδοθέντα από τους αρμόδιους φορείς (Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ.)
Δελτία Πιστοποίησης, έχουν το δικαίωμα να εκτελούν καθήκοντα προπονητή της τεχνικής περιοχής
και κανείς άλλος εξ όσων δηλώνονται στο φύλλο αγώνος και παραβρίσκονται στον πάγκο υπό
άλλες ιδιότητες.

Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή
ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την
δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία ανδρική ομάδα ενός σωματείου και ταυτόχρονα
προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίες του ίδιου σωματείου ή στις μεικτές ομάδες
μίας Ενώσεως. Προπονητής που παραβιάζει την παρούσα διάταξη τιμωρείται, μετά από
παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, με ανάκληση του δελτίου
πιστοποίησης (εισόδου) στην τεχνική περιοχή και της ταυτότητας τριετίας έως έξι (6) μήνες
και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ (Κανονισμός
Προπονητών Ε.Π.Ο.)

Προπονητής –Ποδοσφαιριστής
1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει
αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.
2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει
υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να
αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους
Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.
3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ, εφόσον
επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να
αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική
περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει
δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ’ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

4. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο
δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ’ εξαίρεση να απασχολείται ως
προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την
περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.

Σχετικές δημοσιεύσεις