Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης

Για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ποδοσφαιρικού σωματείου (Υπόδειγμα 1).
2) Έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA/ΕΠΟ, με ημερομηνία λήξης 31/12/2024 ή 31/12/2021
(επέκταση έως 31/12/2022 της ισχύος των ταυτοτήτων τριετίας που είχαν ημερομηνία λήξης τις 31/12/2021,
προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης 2022-2024).
3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr,
όπου ο προπονητής θα βεβαιώνει ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
και αποδέχομαι στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.»
(Υπόδειγμα 2).
5) Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ σωματείου-προπονητή (σφραγισμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής του εκάστοτε προπονητή/βοηθού προπονητή). (Υπόδειγμα 4)
Σύμφωνα με το ν. 4809/2021, το ύψος της αμοιβής του προπονητή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα 250€ (μικτά)
ανά μήνα παρεχόμενηςυπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.
6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέσω TAXIS (Κατάσταση Συμφωνητικών με
καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα συνοδευόμενη με το αποδεικτικό οριστικής υποβολής της).
7) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών ότι ο προπονητής είναι ενεργό μέλος του (με
πρόσφατη ημερομηνία).
8) Παράβολο 75 €. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Α. ή μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς
λογαριασμούς της Ε.Π.Σ.Α. :
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 6801 7250 7000 5507 021 640 731
Σε περίπτωση κατάθεσης απαιτείται η υποβολή του αποδεικτικού της συναλλαγής. Αν υπάρχουν έξοδα προμήθειας
από τις τράπεζες θα πρέπει να χρεώνονται στον καταθέτη.
9) Υπογεγραμμένη δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί στην
Ε.Π.Σ.Aχαΐας). (Υπόδειγμα 5)
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους :
Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση epsaxaias@yahoo.gr
(τα έγγραφα σε μορφή PDF, η φωτογραφία σε JPG – στην επόμενη σελίδα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες).
Με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής. Σε
περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμης υποβολής τους η ΕΠΣ Αχαΐας ΔΕΝ είναι υποχρεωμένη να
εκδώσει το Δελτίο Πιστοποίησης.

Α. Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών
1. Το κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο, ως «θέμα» (του email) με τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά για την έκδοση του
Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προς την Ε.Π.Σ. Αχαΐας, θα πρέπει να αναγράφει: «Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή» /
«Επωνυμία του Σωματείου» / «Επώνυμο – Όνομα Προπονητή».
2. Το κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό θα πρέπει να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε φωτογραφία του Προπονητή
να είναι σε μορφή JPG. Αν ένα έγγραφο/δικαιολογητικό αποτελείται πέραν της μιας σελίδας (για παράδειγμα ένα
πολυσέλιδο Ιδιωτικό Συμφωνητικό), να μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο σε ΕΝΑ αρχείο PDF και ΟΧΙ η κάθε μια του σελίδα
ξεχωριστά. Στο σύνολο τους θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα έγγραφα ως ψηφιακά αρχεία μορφής PDF, και ένα
ψηφιακό αρχείο (η φωτογραφία του Προπονητή), σε μορφή JPG. [σημειώνουμε πως η φωτογραφία του εκάστοτε
Προπονητή θα πρέπει να είναι έγχρωμη, να έχει καλή ευκρίνεια, να μην υπάρχουν αλλοιώσεις από σφραγίδες άλλων
υπηρεσιών, να έχει λευκό φόντο, και γενικότερα να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές των φωτογραφιών ταυτότητας /
διαβατηρίου].
3. Για κάθε Προπονητή / Βοηθό Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης, κάθε
Ποδοσφαιρικού Σωματείου, πρέπει να δημιουργείται ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και να αποστέλλεται από το Ποδοσφαιρικό Σωματείο
ένα email που να περιλαμβάνει συγκεντρωμένα ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης
Προπονητή.
4. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) να μην έχουν μακροσκελή τίτλο, αλλά συνοπτικά την αντίστοιχη προς το
περιεχόμενο τους ονομασία (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή / Πράξη Συναίνεσης Προπονητή / Παράβολο Προπονητή /
Φωτογραφία Προπονητή / Βεβαίωση Συνδέσμου / Αίτηση Σωματείου /Ιδιωτικό Συμφωνητικό κ.λπ.).
5. Όλα τα συγκεντρωμένα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) που συγκροτούν το φάκελο για την έκδοση του Δελτίου
Πιστοποίησης ενός Προπονητή, πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται από το επίσημα καταχωρημένο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Ποδοσφαιρικού Σωματείου που αιτείται την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης
Προπονητή.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών και με την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών της Ε.Π.Ο., θα προωθείται το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση από την οποία εστάλη το σχετικό αίτημα. Σε διαφορετική περίπτωση ή περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, η
απάντηση θα είναι απορριπτική και θα επισημαίνονται οι ελλείψεις ή τυχόν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν.

Β. Σημαντικές Πληροφορίες – Διευκρινίσεις
1. Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή είναι ονομαστικό και αναγράφει το όνομα του σωματείου που ανήκει ο προπονητής
καθώς και την ιδιότητα του (Α ́ προπονητής, Βοηθός, Προπονητής φυσικής κατάστασης, Προπονητής τερματοφυλάκων). Το
παράβολο έκδοσης του Δελτίου επιβαρύνει τον προπονητή και καταβάλλεται μία φορά ανά αγωνιστική περίοδο, ενώ σε
περίπτωση αλλαγής ποδοσφαιρικού σωματείου, θα πρέπει να εκδίδεται νέο Δελτίο με την υποβολή νέων δικαιολογητικών
από το ποδοσφαιρικό σωματείο και τον προπονητή.
2. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ, όλοι οι προπονητές (και οι βοηθοί προπονητές/προπονητές φυσικής
κατάστασης/προπονητές τερματοφυλάκων) όλων των κατηγοριών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ (συμπ. και
των πρωταθλημάτων υποδομών για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες), θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι ταυτότητας
τριετίας UEFA/Ε.Π.Ο. σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας ή άλλου αναγνωρισμένου
Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣ Αχαΐας (για τα πρωταθλήματα
ευθύνης της). Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο δίπλωμα ανά κατηγορία πρωταθλήματος ισχύουν τα εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α ́ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΒΟΗΘΟΣ και λοιπές ιδιότητες
Α’ UEFA B τουλάχιστον UEFA C τουλάχιστον
Β’ UEFA C τουλάχιστον UEFA C τουλάχιστον
Γ ‘ UEFA C τουλάχιστον UEFA C τουλάχιστον
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  UEFA C τουλάχιστον UEFA C τουλάχιστον

Σε περίπτωση μη απασχόλησης πιστοποιημένου προπονητή, δεν θα επιτρέπεται σε κανένα φυσικό πρόσωπο να
εισέρχεται στην τεχνική περιοχή και να εκτελεί χρέη προπονητή.

3. Όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε Σχολή Προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό Καθεστώς
Αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής (δύο χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης της Σχολής, σύμφωνα
με τα Convention 2010-2015, 2020) ως προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή (εφόσον
ο προπονητής θέλει να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη ιδιότητα), η Βεβαίωση Αξιολόγησης Προπονητή (εκδίδεται από
την Ε.Π.Ο. και είναι διαφορετική ανά αγωνιστική περίοδο), θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα
δικαιολογητικά που καταθέτει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο στην ΕΠΣ Αχαϊας, προκειμένου να εκδοθεί Δελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή / Βοηθού Προπονητή (σημ.: και Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής
Κατάστασης).
4. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, εφόσον υπάρξει Λύση Συνεργασίας ενός προπονητή (για όλες τις ιδιότητες
Προπονητών) με ένα ποδοσφαιρικό σωματείο, θα πρέπει να κατατίθενται από το ποδοσφαιρικό σωματείο στην ΕΠΣ
Αχαΐας, εντός 7 ημερών από τη λύση της συνεργασίας, τα εξής δικαιολογητικά:
 Επιστολή / Δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη Λύση
Συνεργασίας με τον Προπονητή (για όλες τις ιδιότητες Προπονητών). (Υπόδειγμα 3)
 Η Κατάσταση Συμφωνητικών Δ.Ο.Υ. (TAXIS) με τη Λύση Συνεργασίας του ποδοσφαιρικού σωματείου με τον
προπονητή (για όλες τις ιδιότητες Προπονητών) συνοδευόμενη με το αποδεικτικό υποβολής της.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του προπονητή ενός σωματείου κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής
περιόδου, δεν δύναται η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2022-2023 σε νέο (Α’) Προπονητή του ποδοσφαιρικού
σωματείου, αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της Λύσης Συνεργασίας με τον απερχόμενο (Α’) Προπονητή τους.

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις